เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

https://www.iampipemsn.com/ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ https://www.iampipemsn.com/ ที่เป็น บล็อก โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

<ul>
  <li>ชื่อ-สกุล
 • ไอพีแอดเดรส
 • อีเมล
 • เว็บไซต์
 • ความคิดเห็นบนเว็บไซต์

 • ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ https://www.iampipemsn.com/ นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
  ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
  และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  https://www.iampipemsn.com/ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ https://www.iampipemsn.com/
  จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  https://www.iampipemsn.com/ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

  https://www.iampipemsn.com/ จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ
  หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  https://www.iampipemsn.com/ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ https://www.iampipemsn.com/
  อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
  การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

  การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  https://www.iampipemsn.com/ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน https://www.iampipemsn.com/
  จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
  และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
  โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน https://www.iampipemsn.com/ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
  ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
  จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

  ท่านสามารถติดต่อ https://www.iampipemsn.com/ เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
  วัน

  หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง https://www.iampipemsn.com/ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

  ช่องทางติดต่อ

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  https://www.iampipemsn.com/
  104/43 (ห้อง 104) เขต/แขวง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  0841477963
  [email protected]

  Generated by PDPA Consent